Kontakt:

VINARIAMS 

Pomorska 39

96-300 Żyrardów

 

Mateusz Kośmider
Biuro/Przedstawiciel Handlowy
Tel: +48 577 380 977      Tel: +48 535 412 673
info@vinariams.com

 

Izabela Kobus
Właściciel
Tel: +48 601 846 154
info@vinariams.com


Znajdziesz nas również na

Regulamin sklepu internetowego www.vinariams.pl

§1 Informacje ogólne

1.  Sklep internetowy oraz domena www.vinariams.pl należą do firmy Vinariams Izabela Kobus, z siedzibą W Żyrardowie przy ul. Pomorskiej 39, zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 001110199/2014  prowadzonej przez Urząd Miasta Żyrardów. Numer NIP:8381137035, REGON:147333124 .
2. Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego pomiędzy zamawiającym (zwanym dalej Kupującym) a sklepem internetowym www.vinariams.pl (zwanym dalej Sprzedającym).
3. Sprzedający  posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr 4725Z.0001.P.0001   z dnia 19.11.2014 wydane przez Prezydenta Miasta i Gminy Żyrardów na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa / Dz.U. z d 2013 roku poz.267 z późniejszymi zmianami i ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej miasta Żyrardowa Nr 20/I/B-16/14z dnia14.11.2014 r. w sprawie ustalenia liczby punktów  sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Żyrardów przy ul. Pomorskiej 39, 96-300 Żyrardów, telefon 0601846154, e-mail: info@vinariams.com
4. Towary i usługi prezentowane na stronie www..vinariams.pl oraz na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. .
5. Materiały zamieszczone na stronie www..vinariams.pl podlegają ochronie prawa autorskiego. Jakiekolwiek ich kopiowanie, dystrybucja i/lub przetwarzanie jest zabronione, chyba że po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego.
6. Kupujący w celu prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego oraz musi dysponować komputerem/laptopem.
7. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły wiek 18 lat.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia składać można przez Internet 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu .
2. Do realizacji zamówienia konieczne jest:
- wskazanie zamawianych produktów i podanie ich ilości;
- podanie danych potrzebnych do dostawy (wg pól formularza zamówienia);
- wskazanie preferowanej formy dostawy;
- dokonanie płatności na konto Sprzedającego.
3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Kupującym, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy bądź brak dostawy.
4. W przypadku niedostępności produktów lub problemów z realizacją zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.
5. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienie aż do momentu jego wysłania. Anulowanie zamówienia lub dokonanie w nim zmian nie jest możliwe, jeśli zamówienie zostało już przekazane do realizacji.
6. Wystawienie faktury VAT możliwe jest po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych w momencie składania zamówienia.
7. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych do przesyłki.
8. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

§3 Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie.
Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaną zmianą cen.   
3. Płatności za zakupione towary i usługi mogą być realizowane następująco:
- przelewem na rachunek Sprzedającego: ;
- gotówką w przypadku odbioru osobistego.
- gotówką za pobraniem towaru u pracownika firmy dostarczającej towar.
4. W przypadku wysyłki do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy zgodny z cennikiem firmy dostarczającej wraz z podatkiem VAT.

§4 Terminy dostawy i koszty

1. O kolejności realizacji zamówień decyduje moment złożenia zamówienia. Dodatkowym warunkiem jego realizacji jest dokonanie płatności za złożone zamówienie.
2. Wysyłka zakupionego towaru następuje w ciągu 48godzin (nie dotyczy dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu wpłynięcia środków na konto Sprzedającego (płatności przelewem)
3. Dostawa zamówień wysyłanych do Kupującego odbywa się na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście przez przedstawiciela Sprzedającego.
4. Wysyłka za granicę możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tej formy przesyłki ze Sprzedającym. W ramach ustaleń zostanie przedstawiona dodatkowa opłata za "przesyłkę zagraniczną" według cennika kuriera.
5. Miejsce odbioru osobistego towaru jest siedziba sklepu

§5 Rejestracja i polityka prywatności

1. Sklep Sprzedającego umożliwia Kupującym  rejestrację w serwisie vinariams.pl
2. Dokonując zakupu w sklepie internetowym , Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia. Przetwarzanie danych jest rozumiane jako użycie danych w celu zaadresowania przesyłki oraz w celu wystawienia faktury.
3. Dane Kupujących otrzymane zarówno w procesie rejestracji, jak i w czasie składania zamówienia są prawnie chronione.
4. Sprzedający nie sprzedaje ani nie udostępnia danych personalnych i adresowych Kupujących osobom trzecim.

§6 Zwroty, reklamacje

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie Sprzedawcy w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny.
2. W przypadku zwrotu towaru, który został zniszczony, uszkodzony, zużyty (w wyniku użycia   towaru poprzez przekroczenie tzw. zwykłego zarządu zakupionym towarem), Sprzedającemu przysługuje uprawnienie żądania odszkodowania od Kupującego za poniesioną z tego tytułu szkodę.
3. W przypadku rezygnacji towar należy odsyłać razem z otrzymanym paragonem oraz z informacją o numerze konta, na jakie należy przelać zwracane pieniądze, lub z informacją o wymianie na inny towar.
4. Koszt przesyłki zwrotnej na skutek zwrotu towaru bez podania przyczyny pokrywa Kupujący. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
5. Zwracany towar należy odesłać na adres:
6. Zwrot należnej kwoty (cena za towar + koszty dostawy) nastąpi w terminie 14 dni po otrzymaniu od Kupującego w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy/zwrocie towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zwrocie należności w przypadku, gdy Kupujący nie podał informacji o numerze konta w terminie, w którym Sprzedający jest zobowiązany do dokonania zwrotu należności. W przypadku podania nieprawidłowego numeru rachunku bankowego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przelanie pieniędzy na niewłaściwe konto.
8. Koszty reklamacji ponosi Sprzedający.

§7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin może ulec zmianie, o treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie będzie utrzymywana na stronie głównej  przez 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownicy zarejestrowani,  nie zgadzający się na zmianę regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie (w drodze elektronicznej), brak zgody wyrażają w formie pisemnej. Po otrzymaniu powyższej informacji przez Kupującego, ich dane osobowe zostaną usunięte.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.XII.2014 r.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednio zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

IX  Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest VINARIAMS Izabela Kobus.  Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

9.2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez VINARIAMS Izabela Kobus w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów VINARIAMS Izabela Kobus w tym firmom kurierskim.

9.3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez VINARIAMS Izabela Kobus także w celach marketingowych, jeżeli Klient wyrazi na to dobrowolną zgodę. Klient korzystając z Witryny nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

9.4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez VINARIAMS Izabela Kobus z siedzibą w Żyrardowie  przy ul. Pomorskiej 39 i partnerów, w celach marketingowych i otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od VINARIAMS Izabela Kobus.

9.5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez VINARIAMS Izabela Kobus z siedzibą w Żyrardowie, ul. Pomorska 39 (dalej zwanego Sklepem), za pośrednictwem witryny pod domeną www.vinariams.pl (dalej zwaną Witryną).

Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera Sklep w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez system sklepu przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne  informacje związane z korzystanie przez Państwa z Witryny i Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliki pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi

Jakie dane zbiera sklep podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zamówienia i procesu rejestracji na Witryny:

1) nazwisko i imię,

2) adres zamieszkania lub siedziby firmy (adres dostawy),

3) adres poczty elektronicznej,

4) numer telefonu,

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i złożenia zamówienia w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt pod adresem:  info@vinariams.com  

Marketing Sklepu

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów firmy VINARIAMS Izabela Kobus oraz jej partnerów. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie.

Udostępnianie informacji

W celu realizacji umowy sklep może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: [firmy kurierskie, płatności]. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, prosimy o kontakt pod adresem: info@vinariams.com  

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany , zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: info@vinariams.com  

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą przez Państwa zadane pod adresem: info@vinariams.com  

 

 

 

 

 

 

 

Vinariams zawiera treści przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich.

 

Treści na Vinariams mają charakter informacji o produktach dostępnych
na rynku a nie ich reklamy w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dz.U. 2012 poz. 1356).

 

Oświadczam, że mam ukończone 18 lat                         Opuść stronę